دانلود رمان دختر رنگین کمونی pdf از نسترن. ج مستقیم

دانلود رمان دختر رنگین کمونی pdf از نسترن ج مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نسترن ج مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان دختر رنگین کمونی

داستان از زبان پسری به اسم امـیرطاهاست که برای عمل پیوند قلب مادرش به پول زیادی احتیاج داره

از طرفی به خاطر گذشتـه ی تلخ عزیزانش از باندهای مافیایی کینه ی قدیمـی داره…همه ی

اینا باعث مـیشـه به آیلین برای انتقام گرفتن از دشمنش کمک کنه

تـوی این راه متفاوت بودن روحیات آیلین اونو به خـودش جذب مـیکنه و عاشقش مـیشـه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان دختر رنگین کمونی

روبروی دختر جوونی که دوروزه کنجکـاوم ببینمش نشستم و سالم کوتاهی کردم بدون هیچ جوابی

نگـاه سردشو بهم دوخت:

تنهایی!

اره خب داداشم نمـیتـونست بیاد شما با من صحبت کن

نفسشو بیرون فرستاد و موهای مشکی خـوشحالتش رو به زیر شالش فرستاد

راستـه که واسه پول هرکـاری مـیکنی..

نیشخندی روی لبام نشست:بستگی داره

به صندلیش تکیه داد:ریسک این کـار باالست درضمن یه سری شرایط داره

گفتم:نمـیپرسی به چی بستگی داره؟

پوزخند زدم: خیلی کمهده مـیلیون

خیره تـو چشمام ادامه داد:ده مـیلیون واسه شروع نقشـه ی اول انجام بشـه سی مـیلیون دیگـه مـیـدم بعد

ازانجام کـار هم ده مـیلیون!

ابروهام باال پریـد:نکنه بایـد دانشمندی،چیزی بکشم
ممکنه

به نگـاه عجیبش خیره شـدم کـالفه از درک نکردنش گفتم:

تا ندونم جریان چیه که نمـیتـونم کـارحرفموقطع کرد:

شنیـده بودم هرکـاری مـیکنی درست بوده یا نه؟

خب اره ولی

اره یا نه؟

یه کم مکث کردم و گفتم:

خیلی خب قبول فقط بگم من با زنا کـاری ندارم یعنی خب منظورم

بازم حرفمو قطع کرد:

ازکیفش کـارتی دراورد و روی مـیز گذاشتاوکی

تموم مـیشـه فرزام هم همراهت بیار همه ی نقشـه رو با جزییاتش خـواهی فهمـیـدفردا ساعت

هشت شب همـینجا منتظرتم خـوب فکراتـو بکن اگـه وسط راه جا بزنی واست…..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان